Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
    
 
         
• 1. Strona główna
• 2. Kontakt: e-Mail
 
         
• 1. Baza danych
• 2. Tabele i kwerendy
• 3. Formularze
• 4. Raporty
• 5. Moduły i makra
• 6. Obsługa błędów
 
    

II.   VBA 

    
• 1. Okna Accessa
• 2. Okna Formularzy
• 3.Okna Dialogowe
• 4. Tekst
• 5. Liczby
• 6. Pliki
• 7. Inne
 
    

III.   API 

    
• 1. Ogólnie o API
• 2. Funkcje API
• 3. System
• 4. Praca z oknami
• 5. Okna dialogowe
• 6. API - Inne
 
         
• 1. Bitmapy 24 Bit
• 2. GDI i HDC
• 3. Kody kreskowe
• 4. Formant Image
• 5. FreeImage.dll
 
    

V.   Inne 

    
• 1. Shell i MsDOS
• 2. Kontrolki
• 3. ६ԼҚ ਸ
• 4. Unikod

 
Odwiedzin:

Logo AccessFAQ• II. VBA •

1. Okna Accessa

1.1 Jak pobrać uchwyty, klasę, tytuł oraz ID wszystkich okien Access'a ?
1.2 Jak pokazać (ukryć) okno bazy danych przy pomocy API ?
1.3 Jak zdeaktywować okno bazy danych ?
1.4 Jak sprawdzić, czy okno bazy danych jest widoczne ?
1.5 Jak zdeaktywować (ukryć) menu systemowe oraz przyciski Min, Max oraz X ?
1.6 Jak zdeaktywować przycisk X na pasku tytułowym okna Accessa ?
1.7 Jak uruchomić wbudowany pasek postępu Accessa ?
1.8 Jak powiększyć wbudowany pasek postępu Accessa ?
1.9 Jak zmienić kolor tła aplikacji Access ?
1.10 Jak zdeaktywować przycisk X na pasku tytułowym okna Accessa, menu systemowe oraz zablokować kombinację klawiszy Alt+F4 zamykajacą bazę ?
1.11 Jak przesunąć okno Accessa na wierzch, gdy jest ono zminimalizowane lub przesłonięte przez inne okna ?

2. Okna Formularzy

2.1 Jak pobrać uchwyt aktywnego okna na formularzu ?
2.2 Jak pobrać uchwyty sekcji formularza ?
2.3 Jak pobrać uchwyt formantu TextBox lub ComboBox (mającego fokus), podczas zdarzenia OnLoad formularza lub OnEnter formantu ?
2.4 Jak rozpoznać, czy kliknięto strzałkę formantu ComboBox ?
2.5 Jak ustawić formularz w/m wolnej dostępnej przestrzeni w oknie Accessa ?
2.6 Jak zmienić wartość aktywnego formantu bez natychmiastowego wywływania zdarzeń txtTest_BeforeUpdate i txtTest_AfterUpdate ?
2.7 Jak sprawdzić, czy formularz został otwarty poprzez kliknięcie w oknie bazy ?
2.8 Jak sprawdzić czy formularz jest podformularzem ?
2.9 Jak otworzyć formularz PopUp i ustawić go w/m przycisku otwierającego ?
2.10 Jak można zablokować przyciski nawigacyjne na formularzu ?
2.11 Mój formularz (sekcja Detale) ma kolor tła (BackColor) = -2147483633. Co to za kolor ?
2.12 Jak zrobić, by użytkownik mógł wpisywać tekst do formantu TextBox tylko dużymi (małymi) literami ?
2.13 Jak zrobić, by wpisywany tekst nie przekroczył szerokości formantu TextBox ?
2.14 Jak zrobić formularz bez paska tytułowego i uniemożliwić jego zamknięcie ?
2.15 Jak ustawić jeden formularz pod drugim i wyśrodkować (w poziomie) dolny formularz w/m górnego ?
2.16 Jak zablokować dostęp do formularza otwierającego drugi formularz ?
2.17 Jak we wszystkich formularzach w bazie dopisać w procedurze Private Sub Form_Load() wywołanie własnej funkcji, a jeżeli takiej procedury nie ma, to jak ją utworzyć ?
2.18 Jak zrobić menu na formularzu ?
2.19 Jak sprawdzić który formularz otrzymuje fokus (staje się w danym momencie oknem aktywnym) ?

3. Okna Dialogowe

3.1 Jak pobrać uchwyt okna dialogowego, przecież wywołanie takiego okna wstrzymuje dalsze wykonywanie kodu ?
3.2 Jak wyświetlić okno komunikatu, tak by pojawiło się na ekranie, gdy okno Accessa jest (zminimalizowane) nieaktywne przez 3 sek. ?
3.3 Jak zmienić wprowadzane znaki w InputBox'ie na ****** ?
3.4 Jak sprawdzić, czy w InputBox'ie kliknięto przycisk Anuluj czy OK ?
3.5 Jak z MsgBox'a zrobić prymitywny pasek postępu ?
3.6 Jak do MsgBox'a wstawić pasek postępu Access'a ?
3.7 Jak z okna MsgBox'a skopiować tekst komunikatu, zamiast go żmudnie przepisywać ?
3.8 Jak zmienić tekst na przyciskach w oknie MsgBox'a ?

4. Praca z tekstem

4.1 Jak przekonwertowaćciag znaków do tablicy typu Byte oraz jak przekonwertować tablicę typu Byte na ciąg znaków ?
4.2 Jak pobrać ilość wystąpień znaku (sekwencji znaków) w wejściowym ciągu znaków ?
4.3 Jak pobrać do tablicy (0 To 255) ilość wystąpień wszystkich pojedynczych znaków występujących w ciągu wejściowym ?
4.4 Dlaczego w Access'ie 97 nie działa funkcja Split ?
4.5 Dlaczego w Access'ie 97 nie działa funkcja Join ?
4.6 Dlaczego w Access'ie 97 nie działa funkcja Replace ?
4.7 Dlaczego w Access'ie 97 nie działa funkcja StrReverse ?
4.8 Dlaczego w Access'ie 97 nie działa funkcja InStrRev ?
4.9 Jak rozpoznać, czy tekst jest pisany w całości dużymi lub małymi literami ?
4.10 Jak przekonwertować tekst z jednej strony kodowej na inną ?
4.11 Jak rozpoznać, czy tekst jest kodowany jako WIN 1250, IBM-852, ISO-2
lub Mazovia ?
4.12 Jak przekonwertować tekst na (z) MAZOVIĘ, IBM CP-852, WIN-1250, ISO-2
lub NONE ?
4.13 Jak z tekstu postaci np. 23-734-34-2006 pobrać ciąg trzech znaków o formacie
7##  gdzie  #  to dowolna cyfra z przedzialu (0-9) ?
4.14 Jak zaszyfrować i odszyfrowac tekst ?
4.15 Jak pobrać pierwsze wystąpienie ciągu cyfr (liczbę) z wejściowego ciągu znaków ?
4.16 Jak po każdym znaku w ciągu wejściowym wstawić spację lub dowolny inny pojedynczy znak ?
4.17 Jak posortować rosnąco lub malejąco tablicę typu String ?
4.18 Jak z tekstu usunąć wszystkie znaki inne niż małe i duże litery oraz spacje ?
4.19 Jak przyspieszyć ok. 100 razy generowanie strony Html, która ma zawierać tabelę z danymi (5 kolumn i 1000 wierszy) ?
4.20 Jak przyspieszyć operację wielokrotnej kankatencji (np. w pętli For i = 0 To 5000 ?
4.21 W jaki sposób ciąg znaków typu: 1h15m25s, 15m25s, 22h5s, 15h itd. przekonwertować na czas ?
4.22 W jaki sposób podzielić ciąg znaków na elementy stałej szerokości i rozdzielić je separatorem dowolnej długości ?
4.23 Jak przekonwertować tekst Unicode (UCS-2) w zapisie szesnastkowym (każdy bajt rozdzielony jest znakiem spacji) na tekst ANSI ?
4.24 Jak utworzyć hasło będące kombinacją dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych ?
4.25 Jak przekonwertować tekst pisany systemem znaków UTF8 na WIN-1250 i odwrotnie ?
4.26 Jak przekonwertować tekst na zapis heksadecymalny (każda litera reprezentowana jest przez dwa znaki) ?
4.27 Jak pobrać dane z pliku, który nie zawiera separatorów, ale dane są o określonej długości ?

5. Praca z liczbami

5.1 Jak zaokrąglić liczbę do n cyfr po przecinku, bo funkcja Round(...) źle działa ?
5.2 Czy zawsze np. (2,3 - 2,3) = 0 ?
5.3 Dlaczego jak przypisuję do zmiennej Long wynik iloczynu (255 * 255) Access zgłasza błąd "Przepełnienia" ?
5.4 Jak pobrać symbol systemowego separatora dziesiętnego ?
5.5 Jak obliczyć silnię liczby (max. do 27) oraz jak obliczyć liczbę, której silnią jest liczba X ?
5.6 Jak pobrać ze zmiennej typu Long młodsze i starsze słowo (HiWord, LoWord) oraz młodszy i starszy bajty (HiByte, LoByte) z każdego słowa ?
5.7 Jak przekonwertować liczbę do postaci Hexadecymalnej i odwrotnie ?
5.8 Jak przypisać do zmiennej Variant (podtyp Decimal) liczbe przekraczajacą zakres typu Long np. 10888869450418352160768000000 ?
5.9 Jak pobrać ilość dni w miesiącu dla danego roku ?
5.10 Jak zamienić liczbę typu Long na postać dwójkową za pomocą kodu VBA oraz jak to zrobić za pomocą kwerendy (bez użycia funkcji zewnętrznych) ?
5.11 Jak przyspieszyć od 2 do 12 razy kopiowanie tablicy zawierającej dane liczbowe ?
5.12 Jak przyspieszyć od 3 do 15 razy wstawianie tablicy do tablicy z danymi liczbowymi ?
5.13 Jak przekonwertować czas uniwersalny UTC na czas lokalny i odwrotnie ?
5.14 Jak pobrać separator daty, format daty krótkiej, ilość dni w miesiącu, nazwy miesięcy, nazwy dni tygodnia, pierwszy pełny tydzień w roku ?

6. Praca z plikami

6.1 Jak pobrać (zmienić) bieżący folder i napęd ?
6.2 Jak otworzyć plik do odczytu (zapisu) ?
6.3 Jak pobrać plik (fragment pliku) do tablicy bajtów ?
6.4 Jak pobrać plik (fragment pliku) do zmiennej typu String ?
6.5 Jak sprawdzić ile linii zawiera plik ?
6.6 Jak pobrać kolejne linie z pliku ?
6.7 Jak usunąć kolejne linie z pliku ?
6.8 Jak zastąpić lub wstawić kolejne linie w pliku ?
6.9 Pomocnicza funkcja sprawdzająca poprawność argumentów używanych funkcji ?
6.10 Jak pobrać pełne ścieżki wszystkich podfolderów znajdujących się w folderze ?
6.11 Jak pobrać (zapisać w tabeli) pełne ścieżki wszystkich plików znajdujących się w folderze (również w podfolderach) ?
6.12 Jak pobrać datę utworzenia, datę dostępu, datę modyfikacji pliku oraz wielkość pliku ?
6.13 Jak przekształcić krótką nazwę pliku na nazwę długą ?

7. Inne przykłady

7.1 Jak wykryć kliknięcie prawym przyciskiem myszy na kontrolce ? •
7.2 Jak pobrać datę i czas z Internetu ?

 ΔΔΔ