Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
    
 
         
• 1. Strona główna
• 2. Kontakt: e-Mail
 
         
• 1. Baza danych
• 2. Tabele i kwerendy
• 3. Formularze
• 4. Raporty
• 5. Moduły i makra
• 6. Obsługa błędów
 
    

II.   VBA 

    
• 1. Okna Accessa
• 2. Okna Formularzy
• 3.Okna Dialogowe
• 4. Tekst
• 5. Liczby
• 6. Pliki
• 7. Inne
 
    

III.   API 

    
• 1. Ogólnie o API
• 2. Funkcje API
• 3. System
• 4. Praca z oknami
• 5. Okna dialogowe
• 6. API - Inne
 
         
• 1. Bitmapy 24 Bit
• 2. GDI i HDC
• 3. Kody kreskowe
• 4. Formant Image
• 5. FreeImage.dll
 
    

V.   Inne 

    
• 1. Shell i MsDOS
• 2. Kontrolki
• 3. ६ԼҚ ਸ
• 4. Unikod

 
Odwiedzin:

Logo AccessFAQ• I.1. Access - baza danych cz. 1 •

1.1 Jak pobrać ścieżkę folderu bazy danych ?
1.2 Jak pobrać nazwę pliku bazy danych ?
1.3 Jak otworzyć drugą bazę danych ?
1.4 Jak pokazać (ukryć) okno bazy danych ?
1.5 Jak sprawdzić, czy baza danych otwarta jest na wyłączność ?
1.6 Jak zmienić ("usunąć") pojawiającą się podczas startu bitmapę Accessa ?
1.7 Zniknęły mi niektóre obiekty w oknie bazy => Opcje bazy danych (SetOption) ?
1.8 Jak zmienić ikonę i tytuł okna Accessa, jak zabezpieczyć bazę przed klawiszem SHIFT => Opcje startowe bazy (Autostart) ?
1.9 Zabezpieczyłem bazę danych (plik *.mdb) za pomocą opcji startowych i nie mogę wejść w tryb projektowania. Co robić ?
1.10 Jak otworzyć bazę zabezpieczoną hasłem ?
1.11 Jak uniemożliwić otwarcie drugiej instancji bazy ?
1.12 Jak sprawdzić, czy jest otwarta druga instancja MS Access ?
1.13 Jak zapamiętać dane konfiguracyjne by zawsze były dostępne ?
1.14 Jak wylistować wszystkie utworzone obiekty w bazie ?
1.15 Jak odzyskać uszkodzona bazę, (plik bazy istniejący przed ostatnią defragmentacją) ?

1.1 Jak pobrać ścieżkę folderu bazy danych ?

Public Function zbPathDB() As String
Dim sPath As String
sPath = CurrentDb.Name
zbPathDB = Left$(sPath, Len(sPath) - Len(Dir$(sPath)))
End Function

 ΔΔΔ 

1.2 Jak pobrać nazwę pliku bazy danych ?

Public Function zbNameDB_1() As String
zbNameDB_1 = Dir$(CurrentDb.Name)
End Function


' można również szukać od tyłu znaku \
Public Function zbNameDB_2() As String
Dim i As Long

For i = Len(CurrentDb.Name) To 1 Step -1
If InStr(i, CurrentDb.Name, "\") > 0 Then
zbNameDB_2 = Left$(CurrentDb.Name, i - 1)
Exit For
End If
Next

End Function

 ΔΔΔ 

1.3 Jak otworzyć drugą bazę ?

' Jeżeli nazwa katalogu zawiera spację, to ścieżkę należy ująć w cudzysłów.
' Jeżeli baza jest zabezpieczona hasłem, pojawi się okno dialogowe do wpisania hasła.

Public Sub zbOpenDB(sPathDb As String)

If Len(Dir(sPathDb)) > 0 Then
Call Shell(SysCmd(acSysCmdAccessDir) & _
"MsAccess.exe" & " """ & _
sPathDb & """", vbMaximizedFocus)
Else
MsgBox "Baza danych:" & vbNewLine & _
sPathDb & vbNewLine & "nie istnieje !"
End If

End Sub

 ΔΔΔ 

1.4 Jak pokazać (ukryć) okno bazy danych ?

' Przykładowy formularz Me.Name musi mieć ustawiony atrybut widoczny na Tak !

Public Sub zbShowDb(fVisible As Boolean)

If fVisible = True Then
DoCmd.SelectObject acForm, Me.Name, True
Else
DoCmd.SelectObject acForm, Me.Name, True
DoCmd.RunCommand acCmdWindowHide
End If

End Sub

 ΔΔΔ 

1.5 Jak sprawdzić, czy baza danych otwarta jest na wyłączność ?

' Metoda ta opiera się na przechwycie błędu otwarcia pliku bazy w trybie do zapisu.
Public Function zbIsOpenDbExclusive() As Boolean
Dim iFreeFile As Integer

On Error Resume Next
iFreeFile = FreeFile
Open CurrentDb.Name For Binary Access Write As #iFreeFile
If Err.Number <> 0 Then
zbIsOpenDbExclusive = True
Err.Clear
End If
On Error GoTo 0

Close #iFreeFile

End Function

 ΔΔΔ 

1.6 Jak zmienić ("usunąć") pojawiającą się podczas startu bitmapę Accessa ?

Zmiana bitmapy: - należy utworzyć w programie graficznym swoją własną bitmapę i zapisać ją w katalogu bazy pod taką samą nazwą jak nazwa bazy danych (oczywiście z rozszerzenien *.bmp)
Usunięcie bitmapy: - należy utworzyć bitmapę o wielkości 1 x 1 piksel. Podczas ładowania Accessa będzie ona wtedy praktycznie niewidoczna.

 ΔΔΔ