Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
    
 
         
• 1. Strona główna
• 2. Kontakt: e-Mail
 
         
• 1. Baza danych
• 2. Tabele i kwerendy
• 3. Formularze
• 4. Raporty
• 5. Moduły i makra
• 6. Obsługa błędów
 
    

II.   VBA 

    
• 1. Okna Accessa
• 2. Okna Formularzy
• 3.Okna Dialogowe
• 4. Tekst
• 5. Liczby
• 6. Pliki
• 7. Inne
 
    

III.   API 

    
• 1. Ogólnie o API
• 2. Funkcje API
• 3. System
• 4. Praca z oknami
• 5. Okna dialogowe
• 6. API - Inne
 
         
• 1. Bitmapy 24 Bit
• 2. GDI i HDC
• 3. Kody kreskowe
• 4. Formant Image
• 5. FreeImage.dll
 
    

V.   Inne 

    
• 1. Shell i MsDOS
• 2. Kontrolki
• 3. ६ԼҚ ਸ
• 4. Unikod

 
Odwiedzin:

Logo AccessFAQ• II.7. VBA - Inne przykłady •

7.1. Jak wykryć kliknięcie prawym przyciskiem myszy na kontrolce ?
7.2 Jak pobrać datę i czas z Internetu ?
 

7.1. Jak wykryć kliknięcie prawym przyciskiem myszy na kontrolce ?

grupa: pl.comp.bazy-danych.msaccess
wątek: Wykrywanie kliknięcia prawym przyciskiem myszy
przedstawił: Krzysztof Pozorek i Maciej TokarzPytanie:
<cyt>
    Ma ktoś może pomysł jak wykryć kliknięcie prawym przyciskiem myszy na kontrolce. Chciałbym to zrobić poza modułem formularza, w tym celu przypisałem kontrolce właściwość OnMouseDown "=FunkcjaZmodułuZwykłego()".
Jak po zajściu zdarzenia pobrać naciśnięty klawisz myszy ?
[...]
</cyt>


1. Odpowiedź Krzysztofa:
<cyt>
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" _
(ByVal vKey As Long) As Integer


Public Function CzyPrawy() As Boolean
    CzyPrawy = GetAsyncKeyState(vbKeyRButton)
End Function
</cyt>


' przykładowe wywołanie:
Private Sub txtTest_MouseDown(Button As Integer, _
Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
MsgBox CzyPrawy
End Sub


2. Odpowiedź Macieja: dot. tylko modułu klasy formularza
<cyt>
Private Sub Tekst0_MouseDown(Button As Integer, _
Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    Call FunkcjaZModułuZwykłego(Button)
End Sub

Private Sub FunkcjaZModułuZwykłego(ByVal Klawisz As Integer)
    If Klawisz = acRightButton Then MsgBox "PKM"
End Sub
</cyt>

 ΔΔΔ 

 

7.2 Jak pobrać datę i czas z Internetu ?


grupa: pl.comp.bazy-danych.msaccess
wątek: Data z internetu
przedstawił: Kuba NowakFunction fc_SysWin_DateNet(Strefa As Long) As Date
Dim t As String
Dim url As String
Dim obj As Object

On Error Resume Next
Set obj = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
url = "http://132.163.4.101:14/"
obj.Open "POST", url, False
obj.Send
t = obj.responseText
Set obj = Nothing

fc_SysWin_DateNet = DateSerial( _
Mid(t, 8, 2), Mid(t, 11, 2), Mid(t, 14, 2)) _
+ TimeSerial(Mid(t, 17, 2) + _
Strefa, Mid(t, 20, 2), Mid(t, 23, 2))
On Error GoTo 0

End Function

 ΔΔΔ