Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
    
 
         
• 1. Strona główna
• 2. Kontakt: e-Mail
 
         
• 1. Baza danych
• 2. Tabele i kwerendy
• 3. Formularze
• 4. Raporty
• 5. Moduły i makra
• 6. Obsługa błędów
 
    

II.   VBA 

    
• 1. Okna Accessa
• 2. Okna Formularzy
• 3.Okna Dialogowe
• 4. Tekst
• 5. Liczby
• 6. Pliki
• 7. Inne
 
    

III.   API 

    
• 1. Ogólnie o API
• 2. Funkcje API
• 3. System
• 4. Praca z oknami
• 5. Okna dialogowe
• 6. API - Inne
 
         
• 1. Bitmapy 24 Bit
• 2. GDI i HDC
• 3. Kody kreskowe
• 4. Formant Image
• 5. FreeImage.dll
 
    

V.   Inne 

    
• 1. Shell i MsDOS
• 2. Kontrolki
• 3. ६ԼҚ ਸ
• 4. Unikod

 
Odwiedzin:

Logo AccessFAQ

• MS Access w pytaniach i odpowiedziach •

• Używasz przykładów z tej strony na Swoją własną odpowiedzialność:
• Nie robi błędów tylko ten, który nic nie robi !
• Błąd to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki nie wystąpi !
• Jeżeli zauważyłeś jakiś błąd w przykładach na tej stronie, bądź tak uprzejmy i zgłoś go.
Na stronach umieściłem moje (i nie tylko moje) rozwiązania.
    Przykłady z pl.comp.bazy-danych.msaccess starałem się w miarę możliwości "cytować", ale dopuszczałem się drobnych (i nie tylko drobnych) przeróbek.
08.12.2006 r. - Zbigniew Bratko [BraZby]   
 

 ΔΔΔ 

 O stronie  

Strona ta została przeniesiona z http://www.bratki.w.v1.pl/accesspseudofaq
Poniżej zamieszczam opis zawartości przeniesionej strony.
Tematy podzielone są na pięć podstawowych działów z których każdy dział dzieli się na następnych kilka zagadnień.

• Dział:   I. MS Access •szczegółowy spis przykładów Działu I


Podstawowe obiekty bazy danych - 57 przykładów oraz 8 przykładowych baz• Baza danych - 14 przykładów, m.in. folder i nazwa bieżącej bazy danych, Opcje startowe bazy (Autostart), tryb otwarcia bazy, bitmapa startowa MS Access, lista wszystkich obiektów bazy danych. • Tabele i kwerendy - 13 przykładów, m.in. jak sprawdzić, czy istnieje tabela i pole w tabeli, dodawanie i zmiana nazwy pola w tabeli, odzyskanie omyłkowo usuniętej tabeli, kursor myszy nad oknem tabeli (kwerendy) poza obszarem danych i zdarzenie MouseUp kwerendy nad obszarem danych. • Formularz - 11 przykładów, m.in. projektowanie formularzy, kilka wizualnych metod otwierania formularza, stan wypełnienia wymaganych formantów, pasek postępu w formularzu lub jako modalny formularz, sekcje formularza, wbudowane i niestandardowe paski poleceń. • Raporty - 9 przykładów, m.in. tryb otwarcia raportu: "Do wydruku" lub "Do podglądu", zmiana tytułu etykiety w raporcie otwartym w trybie "podglądu", raport sam zmienia układ strony, prosty wykres słupkowy lub kołowy bez z kontrolki MSGraph, dopasowanie rozmiaru raportu do wielkości okna, dopasowanie wielkość czcionki do etykiety. • Moduły i makra - 6 przykładów, m.in. zapis małego pliku (np. ikony aplikacji) w module, otwarcie okno "Odwołania" w Access 2000+ za pomocą kodu VBA i usuniecie "zagubionych" odwołań, lista wszystkich dostępnych odwołań w pliku *.mdb Access 2000+. • Obsługa błędów - 4 przykłady, m.in. ogólne rozmowy o obsłudze błędów w MS Access na grupie pl.comp.bazy-danych.msaccess. Błędy w MS Access - ich numery i opisy, przechwytywanie błędów wywołanych podczas uruchamiania funkcji API, na przykładzie błędnych argumentów wywołania funkcji ShellExecute (...)

• Dział:   II. VBA •szczegółowy spis przykładów Działu II


Visual Basic for Applications + API - 93 przykłady oraz 12 projektów baz danych• Okna Accessa - 11 przykładów, m.in. uchwyt, klasa, tytuł oraz ID okien MS Access. Deaktywacja przycisku X na pasku tytułowym okna Accessa i ukrywanie menu systemowe oraz przycisków Min, Max i X, wbudowany pasek postępu Accessa, zmiana koloru tła aplikacji MS Access. • Okna Formularzy - 19 przykładów, m.in. uchwyt aktywnego okna na formularzu, uchwyty sekcji formularza, otwarcie formularza PopUp i kontrola jego położenia, dopisania we wszystkich formularzach w procedurze Private Sub Form_Load() wywołania własnej funkcji, własne menu na formularzu. • Okna Dialogowe - 8 przykładów, m.in. uchwyt okna dialogowego, a wstrzymanie wykonywania kodu, prymitywny pasek postępu lub wbudowany pasek postępu Access'a umieszczony w oknie komunikatu MsgBox, systemowy InputBox typu Password (***) • Tekst - 27 przykładów, m.in. własne funkcje Split, Join, Replace w Access' 97, konwersja tekstu na różne strony kodowe oraz na (z) MAZOVIĘ, IBM CP-852, WIN-1250, ISO-2, szyfrowanie i odszyfrowanie tekstu, sortowanie tablicy typu String, konwersja tekstu Unicode (UCS-2) w zapisie szesnastkowym na tekst ANSI, zliczanie wystąpień znaków tekście. • Liczby - 14 przykładów, m.in. konwersja liczbę na postać Hexadecymalną, zaokrąglanie liczby do n cyfr po przecinku, HiWord, LoWord, HiByte, LoByte, silnia liczby (do 27), konwersja czasu uniwersalnego UTC na czas lokalny, separator daty, format daty krótkiej, ilość dni w miesiącu, nazwy miesięcy, nazwy dni tygodnia, pierwszy pełny tydzień w roku. • Pliki - 13 przykładów, m.in. bieżący folder i napęd, otwarcie pliku do odczytu (zapisu), pobranie całego pliku lub fragmentu pliku do tablicy lub zmiennej typu String, czytanie, dodawanie, usuwanie, zastępowanie poszczególnych linii w pliku, datę utworzenia, data dostępu, data modyfikacji pliku oraz wielkość pliku, przekształcenie krótkiej nazwy pliku na nazwę długą. • Inne - 2 przykłady: wykrycie kliknięcia prawym przyciskiem myszy na kontrolce oraz pobranie daty i czasu z Internetu.

• Dział:   III. API •szczegółowy spis przykładów Działu III


Funkcje API - 45 przykładów oraz 4 przykładowe bazy danych• Ogólnie o API - 2 pozycje: podstawowe informacje o funkcjach API oraz podręcznik znaleziony w sieci - Wiktor Zychla - "Programowanie pod Windows". • Funkcje API - 7 przykładów, m.in. funkcje API SendMessage (...), SetWindowPos (...), GetWindow (...), GetSystemMetrics (...), GetLocaleInfo (...). • System - 18 przykładów, m.in. zmienne środowiskowe, wersja systemu operacyjnego, ścieżki do folderów systemowych, synchroniczne sformatowanie dyskietki, numer seryjny, etykieta i system plików na dysku, lista drukarek i obsługiwane rozmiary papieru, wskaźnik myszy, użytkownik i jego SID. • Praca z oknami - 10 przykładów, m.in. najważniejsze dane okna pod wskaźnikiem myszy, uchwyt okna mającego fokus, zmiana teksu (tytułu) okna, klasa okna, styl okna, identyfikator okna, uchwyt okna o znanym ID, tworzenie okna klasy EDIT. • Okna dialogowe - 4 przykłady, m.in. systemowe okna dialogowe: "Zapisz plik", "Otwórz plik" (z opcją wyboru wielokrotnego) i wersja uproszczona, "Wybierz kolor", "Wybierz folder". • API - Inne - 4 przykłady, m.in. systemowy Notatnik - śledzenie na bieżąco zmian wpisywanego tekstu, systemowy Kalkulator na formularzu i pobranie wyniku działania.

• Dział:   IV. BITMAPY •szczegółowy spis przykładów Działu IV


Obróbka 24-bitowych bitmap - 32 przykłady oraz 22 projekty baz MS Access• Bitmapy 24 Bit - 9 przykładów, m.in. przetwarzanie i obróbka bitmap 24-bitowych w MS Acces, pseudoprzezroczysta 24 bitowa bitmapa, tablica bajtów bitmapy - prymitywne malowanie, rozdzielczość monitora i przelicznik pikseli na twipy, składowe RGB koloru. • GDI i HDC - 8 przykładów, m.in. pobranie ikon z pliku i zapisanie ich na dysk w postaci 24-bitowych bitmap, zapis na dysk bitmapy 24-bit z formantu Image, prymitywny 'pseudoRTF' w kontrolce Image, wymiary obrazu w plikach *.jpg., *.bmp, *.png, *.gif, *.jpg, systemowe bitmapy, tekst pionowo w kierunku od dołu do góry. • Kody kreskowe - 3 przykłady: kod kreskowy EAN, kod kreskowy UPC, kod kreskowy Kodabar (Barcode). • Formant Image - 6 przykładów, m.in. pokaz obrazków w kontrolce Image, własne paski przewijania i powiększania bitmapy osadzonej w formancie Image, utworzenie w pamięci bitmapy (DIB) z binariów pliku *.jpg, detekcja kursora myszy nad wielokątem dowolnego kształtu. • FreeImage.dll - 5 przykładów, m.in. uatrakcyjnienie pokazu obrazków w kontrolce Image, miniatury plików graficznych tzw. Thumbsy, konwerter plików graficznych, zmiana jasności, kontrastu i współczynnik gamma obrazu.

• Dział:   V. INNE •szczegółowy spis przykładów Działu V


Inne nietypowe rozwiązania - 26 przykładów oraz 17 przykładowych baz danych• Shell i MS-DOS - 5 przykładów, m.in. PID i uchwyt okna programu otwartego Shell'em, synchroniczny Shell i synchroniczne uruchomienie pliku wsadowego *.bat. Odczyt tekstu z okna konsoli MS-DOS. • Kontrolki - 5 przykładów, m.in. własne skalowalne strzałki nawigacyjne w formancie Image, własne projekty kontrolki typu SpinButton i numerycznego formantu TextBox. Własny i systemowy pionowy i poziomy pasek przewijania. • eLKa - 5 przykładów, m.in. informacje zawarte w raporcie wygenerowanym przez program Cards4Labs, Windows Recycle Bin, logi Skype - pliki czatów: chatmsg.dbb, chatmember.dbb i chat.dbb oraz logi Skype - pliki rozmów telefonicznych: call.dbb i callmember.dbb. Konwersja znacznika czasu (TimeStamp) programu Skype na DateTime systemu Windows. • Unikod - 5 przykładów, m.in. konwersja znaków Unicode na ciąg przystosowany do wyświetlenia na stronie WWW, konwersja znaków pisanych np. cyrylicą na tekst pisany polskimi znakami, inne przykłady przetwarzania ciągów znaków w Unicode, ścieżka pliku ze znakami Unicode.

 ΔΔΔ