Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
    
 
         
• 1. Strona główna
• 2. Kontakt: e-Mail
 
         
• 1. Baza danych
• 2. Tabele i kwerendy
• 3. Formularze
• 4. Raporty
• 5. Moduły i makra
• 6. Obsługa błędów
 
    

II.   VBA 

    
• 1. Okna Accessa
• 2. Okna Formularzy
• 3.Okna Dialogowe
• 4. Tekst
• 5. Liczby
• 6. Pliki
• 7. Inne
 
    

III.   API 

    
• 1. Ogólnie o API
• 2. Funkcje API
• 3. System
• 4. Praca z oknami
• 5. Okna dialogowe
• 6. API - Inne
 
         
• 1. Bitmapy 24 Bit
• 2. GDI i HDC
• 3. Kody kreskowe
• 4. Formant Image
• 5. FreeImage.dll
 
    

V.   Inne 

    
• 1. Shell i MsDOS
• 2. Kontrolki
• 3. ६ԼҚ ਸ
• 4. Unikod

 
Odwiedzin:

Logo AccessFAQ• I.1. Access - baza danych cz. 1 •

1.1 Jak pobrać ścieżkę folderu bazy danych ?
1.2 Jak pobrać nazwę pliku bazy danych ?
1.3 Jak otworzyć drugą bazę danych ?
1.4 Jak pokazać (ukryć) okno bazy danych ?
1.5 Jak sprawdzić, czy baza danych otwarta jest na wyłączność ?
1.6 Jak zmienić ("usunąć") pojawiającą się podczas startu bitmapę Accessa ?
1.7 Zniknęły mi niektóre obiekty w oknie bazy => Opcje bazy danych (SetOption) ?
1.8 Jak zmienić ikonę i tytuł okna Accessa, jak zabezpieczyć bazę przed klawiszem SHIFT => Opcje startowe bazy (Autostart) ?
1.9 Zabezpieczyłem bazę danych (plik *.mdb) za pomocą opcji startowych i nie mogę wejść w tryb projektowania. Co robić ?
1.10 Jak otworzyć bazę zabezpieczoną hasłem ?
1.11 Jak uniemożliwić otwarcie drugiej instancji bazy ?
1.12 Jak sprawdzić, czy jest otwarta druga instancja MS Access ?
1.13 Jak zapamiętać dane konfiguracyjne by zawsze były dostępne ?
1.14 Jak wylistować wszystkie utworzone obiekty w bazie ?
1.15 Jak odzyskać uszkodzona bazę, (plik bazy istniejący przed ostatnią defragmentacją) ?

1.13 Jak zapamiętać dane konfiguracyjne by zawsze były dostępne ?


grupa: pl.comp.bazy-danych.msaccess
wątek: Jak zapamietac dana na stałe?
przedstawił: Krzysztof Pozorek<cyt>
[...]

> | W jaki sposób zapamiętać tę nazwę użytkownika by była ona dostępna
> | zawsze w dowolnym momencie i nie można było jej zmienić.

[...]
    Wygodnie też jest trzymać różne informacje (np. hasło) w specjalnej sekcji, utworzonej dla naszej aplikacji.

Zapis nazwy użytkownika:
SaveSetting "Aplikacja", "Uprawnienia", "Uzytkownik", "Sierotka Marysia"

Odczyt:
MsgBox GetSetting("Aplikacja", "Uprawnienia", "Uzytkownik")
Komunikat zwróci nazwę "Sierotka Marysia".
</cyt>


Rozwijając przykład Krzysztofa poniżej przedstawiam krótki opis tej metody:
Private Sub btnTest_Click()

' • SaveSetting:
' zapisuje lub tworzy wpis w rejestrze Windows
' SaveSetting appname, section, key, setting

SaveSetting "MyApp", "frmMy", "Left", "200"
SaveSetting "MyApp", "frmMy", "Top", "300"
SaveSetting "MyApp", "frmMy", "Width", "150"
SaveSetting "MyApp", "frmMy", "Height", "100"


' • GetSetting:
' zwraca wartość klucza dla pozycji podanej aplikacji w rejestrze Windows.
' GetSetting(appname, section, key [,default])
' • [default] - wartość zwracana gdy dane ustawienie klucza nie ma wartości


Debug.Print "Left="; GetSetting("MyApp", "frmMy", "Left", "0")
Debug.Print "Top="; GetSetting("MyApp", "frmMy", "Top", "0")
Debug.Print "Width="; GetSetting("MyApp", "frmMy", "Width", "200")
Debug.Print "Height="; GetSetting("MyApp", "frmMy", "Height", "150")


' można też dane odczytać dane hurtowo z danej sekcji:
' • GetAllSettings:
' zwraca listę ustawień kluczy oraz ich wartości (pierwotnie utworzonych przez instrukcję SaveSetting) funkcji dla pozycji w rejestrze Windows odpowiadającej podanej aplikacji.
' GetAllSettings(appname, section)

Dim vRet As Variant
Dim i As Long

vRet = GetAllSettings("MyApp", "frmMy")
Debug.Print "==== Hurtowo ===="
For i = LBound(vRet) To UBound(vRet)
    Debug.Print vRet(i, 0); "="; vRet(i, 1)
Next


' • DeleteSetting:
' Usuwa sekcję lub ustawienie klucza z pozycji aplikacji w rejestrze Windows.
' DeleteSetting appname, section[, key]

' usuń klucz "Left"
DeleteSetting "MyApp", "frmMy", "Left"
' usuń całą sekcje "frmMy"
DeleteSetting "MyApp", "frmMy"

DoCmd.RunCommand acCmdDebugWindow

End Sub

 ΔΔΔ 

1.14 Jak wylistować wszystkie utworzone obiekty w bazie ?


    Download :  • Lista obiektów w bazie Pobrano    razy   


Private Const MY_TABLE As Long = 1
Private Const MY_ATTACHED_TABLE As Long = 6
Private Const MY_ATTACHED_TABLE_ODBC As Long = 4
Private Const MY_QUERY As Long = 5
Private Const MY_FORM As Long = -32768
Private Const MY_REPORT As Long = -32764
Private Const MY_MODULE As Long = -32761
Private Const MY_MACRO As Long = -32766


' jeżeli obiekt (typ obiektu) istnieje funkcja zwraca True i w argumencie ByRef aRet() zwraca tablicę typu string z nazwami obiektów, jeżeli obiekt (typ obiektu) nie istnieje funkcja zwraca False,
Private Function zbListObjectInDB(lTypeObject As Long, _
aRet() As String) As Boolean

On Error GoTo ErrHandler
Dim dbs As DAO.Database
Dim rst As DAO.Recordset
Dim sSQL As String
Dim sWhere As String
Dim i As Long

Select Case lTypeObject
Case MY_TABLE
' pomiń tabele systemowe i tymczasowe
sWhere = "(Left$([Name],4) <> ""Msys"") AND " & _
"(Left$([Name],1)<>""~"") AND (Type)=" & MY_TABLE
Case MY_ATTACHED_TABLE
sWhere = "Type=" & MY_ATTACHED_TABLE
Case MY_ATTACHED_TABLE_ODBC
sWhere = "Type=" & MY_ATTACHED_TABLE_ODBC
Case MY_QUERY
' pomiń kwerendy tymczasowe
sWhere = "(Left$([Name],1)<>""~"")" & _
" AND (Type)=" & MY_QUERY
Case MY_FORM
sWhere = "Type=" & MY_FORM
Case MY_REPORT
sWhere = "Type=" & MY_REPORT
Case MY_MODULE
sWhere = "Type=" & MY_MODULE
Case MY_MACRO
sWhere = "Type=" & MY_MACRO
Case Else
Exit Function
End Select

sSQL = "SELECT Name FROM MsysObjects WHERE " & _
sWhere & " ORDER BY Name"

Set dbs = CurrentDb
Set rst = dbs.OpenRecordset(sSQL, dbOpenDynaset)
With rst
If .BOF Then
GoTo ExitHere
Else
.MoveLast
.MoveFirst
ReDim aRet(0 To .RecordCount - 1)
Do
aRet(i) = .Fields("[Name]")
i = i + 1
.MoveNext
Loop Until .EOF
zbListObjectInDB = True
End If
End With

ExitHere:
    rst.Close
    Set rst = Nothing
    Set dbs = Nothing
    Exit Function
ErrHandler:
    MsgBox "Błąd nr: " & Err.Number & vbNewLine & Err.Description
    Resume ExitHere
End Function


Private Sub btnTest_Click()
Dim aObjectName() As String
Dim i As Long
If zbListObjectInDB(MY_TABLE, aObjectName()) Then
Debug.Print "==== TABELE ===="
For i = LBound(aObjectName) To UBound(aObjectName)
Debug.Print Space(5) & aObjectName(i)
Next
End If
If zbListObjectInDB(MY_ATTACHED_TABLE, aObjectName()) Then
Debug.Print "==== TABELE DOŁĄCZONE ===="
For i = LBound(aObjectName) To UBound(aObjectName)
Debug.Print Space(5) & aObjectName(i)
Next
End If
If zbListObjectInDB(MY_ATTACHED_TABLE_ODBC, _
aObjectName()) Then
Debug.Print "==== TABELE DOŁĄCZONE ODBC===="
For i = LBound(aObjectName) To UBound(aObjectName)
Debug.Print Space(5) & aObjectName(i)
Next
End If
If zbListObjectInDB(MY_QUERY, aObjectName()) Then
Debug.Print "==== KWERENDY ===="
For i = LBound(aObjectName) To UBound(aObjectName)
Debug.Print Space(5) & aObjectName(i)
Next
End If
If zbListObjectInDB(MY_FORM, aObjectName()) Then
Debug.Print "==== FORMULARZE ===="
For i = LBound(aObjectName) To UBound(aObjectName)
Debug.Print Space(5) & aObjectName(i)
Next
End If
If zbListObjectInDB(MY_REPORT, aObjectName()) Then
Debug.Print "==== RAPORTY ===="
For i = LBound(aObjectName) To UBound(aObjectName)
Debug.Print Space(5) & aObjectName(i)
Next
End If
If zbListObjectInDB(MY_MODULE, aObjectName()) Then
Debug.Print "==== MODUŁY ===="
For i = LBound(aObjectName) To UBound(aObjectName)
Debug.Print Space(5) & aObjectName(i)
Next
End If
If zbListObjectInDB(MY_MACRO, aObjectName()) Then
Debug.Print "==== MAKRA ===="
For i = LBound(aObjectName) To UBound(aObjectName)
Debug.Print Space(5) & aObjectName(i)
Next
End If

DoCmd.RunCommand acCmdDebugWindow

End Sub

 ΔΔΔ